PERSOONSGEGEVENS

Is sprake van aanwezigheid van (bijzondere) persoonsgegevens?

De GDPR regelgeving vereist dat je op een bepaalde manier omgaat met (bijzondere) persoonsgegevens. Maar welke data vallen er nu allemaal onder de term persoonsgegevens of bijzondere persoonsgegevens? En wat is het verwerken van deze gegevens?

Wat zijn persoonsgegevens nou precies? De wet omschrijft een persoonsgegeven als volgt:

"alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon’’

Daarnaast is verwerking een bijzonder kernbegrip. Dit wordt als volgt omschreven:

"een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens"

Een verwerking is dus iedere handeling met persoonsgegevens. De definitie noemt een waslijst aan voorbeelden, welke niet limitatief moet worden opgevat. Merk op dat ook het wissen en het vernietigen van persoonsgegevens als verwerking worden gezien.

 

Tenslotte verdienen bijzondere persoonsgegevens speciale aandacht. Deze dienen nog anders behandeld te worden dan gewone persoonsgegevens gezien de context van de verwerking ervan significante risico's kan meebrengen voor de betrokkene. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over iemands ras of etnische afkomst, godsdienst, politieke opvattingen, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden en seksueel verleden. Voor deze bijzondere persoonsgegevens geldt een strikter regime: verwerking is verboden tenzij de AVG een uitzondering maakt, en dan alleen binnen de grenzen van die uitzondering. 

Maak direct een
privacyverklaring
aan met de Juridox generator voor € 45,- ex BTW.
  • LinkedIn Link
  • Twitter Link

READYGDPR is een site van de  Ready Support Group 

Ready Support Group B.V.  |  KvK 71035095

Oude Enghweg 2

1217 JC  Hilversum

+31 35 713 09 70

 
BTW NL8585.54.707.B01  |  IBAN NL44BUNQ2206070952

copyrights 2019 Ready Support Group

Let op: dit formulier dient niet voor inschrijvingen in onze webinars. Die kunt u alleen hier boeken.